Otevřete se hojnosti

peníze1
Přestože se mnozí snažíme o co nejbohatší život na duchovní úrovni, nemůžeme přehlížet rozměr hmotný. Teprve tehdy, když máme zvládnutou materiální stránku života, můžeme svoji pozornost nerušeně zaměřit na jemnější sféry. Přesto je zajímavé, že mnoho hledajících na duchovní pouti nemá svoji materiální stránku zajištěnou.
Nejenom mnoho hledajících se skutečně v záležitostech hmotného světa ztrácí a zažívá neustálé finanční neúspěchy. Na vině jsou programy, které máme v našem nevědomí obvykle vtisknuté z doby našeho dětství. Skrývá se za nimi strach, který nám brání přijmout v životě hojnost.
Základem je uvědomit si, že finance nejsou zlem. Jsou součástí zákonitostí fungování tohoto světa a není nic špatného zaměřit své síly k hromadění majetku. Peníze nemusí kazit povahu. Naopak, peníze jsou zdrojem svobody a poskytnou nám nové možnosti. Jako lidé pracující na svém duchovním posunu nemusíme peníze vnímat jako zlo – ale jako příležitost.
Další zažitý program zní, že bez práce nejsou koláče. Toto pořekadlo ovšem neplatí, protože zisku a úspěchů můžeme dosáhnout i bez „sedření z kůže“. Záleží jenom na nás samotných, abychom si uvědomili, že zákon přitažlivosti funguje i bez dřiny. Je třeba zbavit se mylného programu a otevřít se představě, že hojnost vstoupí do vašeho života bez většího úsilí.
Další z chyb, které se dopouštíme je, že necháváme peníze stranou na horší časy. Je zřejmé, že pokud necháváme peníze s vědomím, že jsou na horší časy, do svého života skutečně přitahujeme problematické situace. Proto si dávejme stranou rezervu pouze na lepší časy a svoji budoucnost otevřete příjemným zážitkům.
Pokud chcete přitáhnout k sobě finanční úspěch, je vhodné nejenom správně uvažovat a zbavit se špatných programů. Ve svém domově si vyhraďte koutek, který zasvětíte přitahování zisku. Takový oltář by měl být barvy zelené či zlaté, přičemž by měl obsahovat symboy jako mince, čočka, šupiny, apod.
Peníze
Čtěte více na http://www.radostnezpravy.cz/otevrete-se-hojnosti/

Naučte se správně vizualizovat

aura
Většině z vás nemusím pravděpodobně vysvětlovat hlubší význam myšlenky. Myšlenka je totiž víc, než je náš „moderní“ západní svět ochotný připustit. Každá myšlenka má totiž nejen svůj obsah, ale i sílu, která se zřetelně projevuje na jemnohmotné úrovni. Stačí s myšlenkami umět správně pracovat a dodat jim sílu, která umožní projevit se i na úrovni hmotné. Jedním z možných způsobů je právě vizualizace.
Vizualizací v oblasti duchovna a esoteriky nerozumíme zobrazování, které se používá např. při navrhování produktů. Neprovádíme ji na počítači, ale pracujeme s naší myslí. Jedná se o představování si – obrazů, chutí, vůně, zvuků – všeho možného, co lze zachytit našimi fyzickými smysly. Toto představování si se navíc obvykle řídí nějakým scénářem.
Správně prováděná vizualizace je spjatá s intenzivními představami. Není potřeba být pokročilým esoterikem, nicméně určitě se hodí zkušenosti s meditacemi. Při vizualizaci totiž nechceme žádné rušivé myšlenky, je třeba mít vyčištěnou hlavu. Toho se dosáhne praxí. Proto moje doporučení zní jako u všech esoterických oborů – cvičte, cvičte, cvičte.
Začátek vizualizačního cvičení doporučuji stejný jako u meditace. Sedněte si (příp. lehněte, ale neusněte) a mějte především rovnou páteř. Můžete si pustit relaxační hudbu. Několikrát se zhluboka a pomalu nadechněte, zadržte na pár vteřin dech a poté pomalu vydechněte. Poté uvolněte celé své tělo. Projděte jednotlivé části těla od paty až po týl vaší hlavy a uvolněte je. Vizualizace může začít.
Vizualizace je častou součástí různých rituálů či magických obřadů, nicméně můžeme jí používat i pro relaxaci či léčení. V těchto případech není potřeba nejsou skutečně potřeba zkušenosti. Pokud jste rozrušení, představte si po předchozím uvolnění zahradu vašich snů. Představujte si vše, rostliny, stromy, trávu, zpěv ptáků, vůni květin, bublání potoka atd. Snažte se v sobě rozvinout představu a vytvořte si svojí zahradu. Uvědomte se, že kdykoliv se v ní objevíte, budete se cítit bezpečně. V placené zóně naleznete cvičení na toto téma, kde vás navádíme krok za krokem. Cvičení libovolně opakujte.
Vizualizace se dá použít i na zrychlení léčení. Pokud jste se zranili, můžete zvýšit hojení rány. Představte si kolem sebe bublinu zářivého bílého světla. Věnujte této představě několik minut, aby představa byla co nejživější. Dýchejte pusou a uvědomte si, že světlo vdechujete. Opět se této myšlence věnujte, není třeba nikam spěchat. Nyní si představte, že na místě zranění z kůže vyzařuje kužel bílého světla. Začněte pomalu postupně kužel zužovat, až zůstáne malý paprsek, který nakonec taktéž zmizí. V poslední fázi myslete na zraněné místo na kůži, které vidíte jako zcela zdravé.

Čtěte více na http://www.radostnezpravy.cz/naucte-se-spravne-vizualizovat/

Očekávaný přesun do páté dimenze

 

 

Čakry

 

Nejsem zastáncem názorů, které hlásají: „Už je to tady, už je to za dveřmi. Připravte se!“ Pátá dimenze není odlišná realita, do které se dostaneme jakýmsi náhlým skokem. Svět, ve kterém žijeme, kde vnímáme hmotu jako pevnou a spojitou strukturu, popisujeme jako tří rozměrnou realitu plus čas, realitu, kterou nazýváme časoprostorem. Smyslové vnímání je určujícím faktorem pro to, jak vnímáme svět kolem sebe. Schopnost našeho vnímání určuje, v jaké dimenzi se nacházíme, přechod ze třetí do páté dimenze je pouze o způsobu vnímání reality. Žádné dimenze nejsou od sebe oddělené, stále se jedná o jeden a týž prostor, kde jedna realita překrývá druhou, pouze z našeho pohledu. Pojmenování různých dimenzí se odvíjí pouze od schopnosti vnímání různých frekvencí. V podstatě existuje pouze jeden vesmír, jedna realita, odlišnosti vytváří naše vědomí. Což není úplně přesné, odlišnosti samozřejmě nevytváří, je to přesně naopak – odlišnosti není schopné vnímat.

Slunce-150x150

Pěti smysly vnímáme jen nepatrnou část kompletního vesmíru, frekvence, na jaké je nastaven náš mozek, nám neumožňují vnímat celek

Přechod do jiné dimenze, například z 3D do 5D, je záležitostí rozšiřování vědomí, aktivací „spících“ částí mozkových kapacit, kdy dochází k odstranění závojů, které nám zabraňují vidět a vnímat celek v širším spektru. Realitu 3D není možné „zničit“, nebo z ní vystoupit, a fyzicky se přesunout jinam. Pokud naše vědomí bude schopno vnímat v rozmezí 5D, ostatní reality, ani ty s nižší frekvencí, nikam nezmizí, stále zůstanou součástí celku. Nejde tedy o přesun našich fyzických těl do jiného, kdoví jak vzdáleného prostoru. Můžete zůstat sedět stále na jednom místě, a nikam se fyzicky nepřesunete, přesto se ocitnete „jinde“ díky zvyšování osobních vibrací. Vnímání světa má zkrátka své vibrační hranice, nikoliv hranice jakkoliv fyzické. Úrovně jiných dimenzí musíme pochopit a uchopit smyslově, energeticky se přizpůsobit jinému vnímání, vibračně se sladit s určitými frekvencemi, které tyto reality vymezují. To, že nevnímáme jiné dimenze, je díky filtraci našeho mozku, který není schopen pobývat v trvalém božském vědomí.

intuice

Patrně si neumíme dostatečně představit, jak velký je rozdíl ve vnímání  na frekvenci 3D, nebo v naprosto odlišné 5D

Potenciál možností v 5D je tak velký, že nepřipravenost může způsobit pro vědomí jedince velký šok, a tím i neschopnost okamžitě se jiné frekvenční hladině vnímání přizpůsobit. Obtížně se to vysvětluje, ale pokud máte zkušenosti s takzvaným astrálním putováním, kdy je vaše vědomí krátkodobě předsunuto do jiné dimenze, určitě si vzpomenete, jaký to pro vás byl šok v okamžiku, kdy se vám poprvé podařilo odpoutat své vědomí od fyzického těla. Charakter jevů a událostí vnímaných na vyšší hladině frekvencí je v tomto stavu naprosto odlišný, například sled událostí jsme schopni vnímat nelineárně, podobně jako ve snu. Nemluvě o tom, že prostor je tvarován přímo před očima, bez časové prodlevy, v závislosti na kvalitě a posloupnosti jednotlivých myšlenek. Pouze časem, a postupným zdokonalováním, je možné zážitky během odpoutání a přechodu do jemnohmotného světa zdokonalovat.

Portály do páté dimenze můžeme jako jedinec občas otevřít, vstoupit tam, chvilku tam pobýt, vystoupit, portál zavřít a vrátit se zpět do časoprostorové reality. Trvale „žít“ v páté dimenzi, v plném vědomí, jak si mnozí poutníci představují, není (prozatím) dost dobře možné. Jsme jeden celek, jeden organismus, a dokud se do páté dimenze „nepřevibrujeme“ jako jedno tělo, zůstaneme na frekvenci reality, kterou jsme jako celek schopni běžně vnímat. Tato skutečnost nevylučuje, že jiné reality můžeme za určitých okolností vnímat souběžně. Jako jedinec můžeme procvičovat a zdokonalovat své smysly (zrak, sluch, čich, hmat a chuť), aktivovat šestý smysl, tím posílíme své vnímání. Můžeme provádět různá duševní a tělesná cvičení, meditovat a zvyšovat své vibrace, to jsou právě ty okamžiky, kdy dočasně otevřeme portál „jinam“, ale vždy se musíme vrátit zpět. To jsou situace, kdy jsme přítomni setkání různých realit, v různých časech, situace platné pro vibrační frekvence na které se občas napojíme. Můžeme zdokonalovat schopnost lucidního snění, astrálního putování, a nejrůznější dimenze zkoumat, ovládat tvůrčí sílu své mysli, a zároveň těla, ale opět se vždy musíme vrátit zpět, a stát nohama pevně na zemi.

Třetí dimenze nevstoupí do dimenze páté, vše je přítomno zároveň, hranice vymezuje naše vnímání. Vnímání jiných dimenzí musí vycházet, mimo jiné, také ze srdce, tím zvyšujeme své vibrace. Jde o transformaci vědomí a mysli, přechodu do vibrací páté dimenze musí předcházet spirituální a duchovní rozvoj celé společnosti. Duchovní probuzení musí získat svou stabilitu v celku, což nás ale nesmí odradit od procesu osobního duchovního rozvoje. Částečné odpoutání od současného světa docílíme, pokud vědomě snížíme polarizování na zlo a dobro, a ukotvíme své vnímání, myšlení a konání na frekvenci LÁSKY. A pokud tuto definici přestaneme považovat za pouhou frázi. Duchovní probuzení celku probíhá, ale je nestabilní, jako jedno tělo nemáme zatím soudržnost, pevnou vzájemnou oporu, abychom udrželi náš svět na této tvořivé frekvenci, která se sice přibližuje božskému vědomí, ale ještě ani zdaleka jej nemůže dosáhnout. V platnosti zůstává, že přítomnost vytváří podmínky pro budoucnost. Pokud se nad tím zamyslíme, tak kvantový skok – náhlá transformace vědomí, bez postupného – plynulého přechodu, by uvedla svět ve skutečný chaos.

Taichi yin and yang

Nikoliv v tom smyslu, že by se svět stal „chaosem“, náhlé otevření portálu do 5D by většina bytostí prostě bez přípravy neustála

Představte si, z pohledu nepřipraveného poutníka, že jste zcela inteligentním živočichem, konkrétně rybou žijící v hlubinách oceánu, vaše bytí je závislé a projevuje se v energetickém propojení na druhové vědomí. Znáte pouze oceán, a to ještě ke všemu jen jeho nepatrnou část. Nemáte nejmenší ponětí o existenci souše, přírody a světa rozprostírajícího se mimo vědomí oceánu. Najednou se dostanete na souš, kde pro vás a vaše druhové vědomí platí naprosto rozličná pravidla, zažijete šok, a jen obtížně se přizpůsobíte, pokud vůbec. Teď si podobnou situaci představte z pozice připraveného poutníka, příběh je ve své podstatě stejný, také jste inteligentní bytostí, avšak vaše duchovní vnímání je rozšířené. Nejste rybou žijící pouze v hlubinách oceánu. Jste delfínem, který je pánem doma – ve vědomí oceánu, ale občas navštěvuje jiný svět mimo oceán, dokonce se přímo setkává s bytostmi jiného druhu – s lidmi. A dokonce s nimi dokáže komunikovat. Pro našeho pokusného delfína – připraveného poutníka – by tedy přechod z jedné frekvence vnímání, z jedné reality do druhé, nebyl až takový problém.

Transformace vědomí je o změně vibrací, kterým se musí naše vědomí, a potažmo i fyzická těla postupně přizpůsobit. Duchovní probuzení máme přijmout jako skutečnost, která se děje, ale bez připoutání, fantazírování a smutnění nad tím, že se vše odehrává pomaleji, než by si mnozí přáli. S tím úzce souvisí, že úpěnlivé snažení nám nepomůže PŘEDBĚHNOUT změny, které probíhají na úrovni změny vibrací planety Země. Postačí, pokud si tyto změny budeme uvědomovat a přizpůsobovat se, jako jedinci tento globální proces neurychlíme, ale můžeme jej podpořit a to je podstatné. Země zvyšuje své vibrace a naše těla, mysl a smysly se přizpůsobují. Probuzení znamená být v souladu se změnami, které probíhají na galaktické úrovni, uvědomovat si tento proces. Podívejte se upřímně na své ego, a na svou duši, a odpovězte si poctivě na otázku, zda jste schopni BÝT v jednotě se všemi bytostmi. Tak poznáte, do jaké míry je otevřené vaše SRDCE. Veškeré pozemské bytí je jakési divadelní představení, božské jádro v nás je zároveň scénáristou, dramaturgem i hercem. Aby mohlo divadlo fungovat, musí se všichni zúčastnění zapojit do nového scénáře jako jedno tělo. Některé části starého scénáře, již nefunkční paradigmata, je zapotřebí přepsat, upravit v souladu s oživujícím se vědomím planety Země, a herce naučit postavit se ke svým rolím s plnou odpovědností. Podmínkou je naučit se sebeovládání, stát se vědomým, dávat a brát stejnou měrou.

Pokud se na probíhající galaktické změny díváte střízlivě, a ani kolem roku 2012 jste neuvěřili v nejrůznější zmatečné informace, jejichž dopad některé jedince stále ovlivňuje, potom vnímáte transformaci vědomí jako přirozenou součást vývoje, kterou jako lidstvo procházíme. Patrně v tom případě netrpíte ani duchovní kocovinou, či jinou spirituální krizí. Vše se děje cyklicky, jak na úrovni osobní, společenské, tak i planetární a galaktické. Proces, kterým procházíme, zažily před námi, v různých podobách, mnohé další méně či více vyspělé civilizace, než je ta naše. Dějiny planety Země, které jsou prezentovány v učebnicích dějepisu, jsou jistě mnohem pestřejší, než je běžně známo, a než si vůbec dokážeme představit. Ačkoliv představit si už dokážeme mnohé, pokud sledujeme poslední archeologické, a potažmo i geologické výzkumy, případně výzkumy nově se objevujících pyramid po celém světě, a mnohá další fakta, která nesouzní s obecně přijímanou historií lidského rodu.

1-7427222-300x200

Nezapomínejme tedy žít své „obyčejné“ životy. A jak jinak než na úrovni pozitivního vnímání světa a v LÁSCE

Ať už usilujete o cokoliv, vždy si ujasněte, co je vaší hlavní motivací, z jakého vnitřního přesvědčení, nebo z jaké vnitřní nespokojenosti vycházejí vaše sny, záměry a touhy. Zaměřte svou jedinečnou vůli do nitra, odstraňte vnitřní nespokojenost, a ponechte si pouze čistou touhu, ale bez připoutání, ničím nepodmíněnou. Přestanete tak vytvářet nejrůznější paradoxní situace. Pozornost věnujte zoufalým touhám, touhy se nesmí stát posedlostí, včetně jakékoliv touhy ve spojení s duchovním rozvojem. Posedlosti nám ubírají příliš mnoho energie, touha se změní na dychtivost, dychtivost v naléhavost, a naléhavost ve strach. Pokud po něčem ZOUFALE toužíme, a tlačíme na pilu, vytváříme tak posedlost, a pozitivní výsledek od sebe odpuzujeme. Posedlost vytváří vnitřní neklid, duševní strádání, především v podobě sebelítosti. S tím souvisí paradox destruktivních myšlenek, které zaměříme na zoufalé bezvolní otázky typu: „Pane bože, co dělám špatně?!“ „Andělé, proč mi nepomáháte, já se přece tak snažím!“ V těchto otázkách je skrytá nejistota, případně zoufalství, podle toho také zareaguje magnetická přitažlivost. Zoufalá nebo nejistá přijde i odpověď. Zaměřte se na to, co děláte dobře a rádi, a tuto energii posilujte. Ale své touhy NEZADRŽUJTE v sobě. Vyjádřete je, a okamžitě je pusťte, povzneste se nad ně. Nevzdávejte se jich, jen jim dejte dostatek volnosti tím, že si přestanete myslet, že budou vaše touhy nedosažitelné, pokud o ně nebudete úpěnlivě usilovat. Nebo že bez splnění vaší touhy, nemůžete být nikdy šťastní. Naučte se přemáhat netrpělivost, zdokonalujte svou vnímavost a obrazotvornost, i to je výrazem vůle vyspělého ducha, ovšem za použití rozumu a intuice zároveň.

www.psychologiechaosu.cz

Zázvor je 10000x silnější než chemoterapie

zázvor
14. březen 2016

Zázvor je koření, které je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na mnohá onemocnění. Skýtá paletu příznivých účinků a využití. Jedním z nich je léčba rakoviny, a to tak, že je daleko efektivnější, než některé léky na rakovinu. Je totiž dokázáno, že mnohé z nich jsou neúčinné a dokonce mohou přispět k úmrtí onkologických pacientů.

Státní universita v Georgii provedla výzkum na myších. Podle výsledků studie výtažek ze zázvoru dokáže zmenšit velikost nádoru prostaty o 56 procent. Kromě toho, že zázvor potlačuje účinky rakoviny, prokázal také svou schopnost mírnit zánět a poskytovat myším antioxidanty prodlužující jejich život.

Organizace PLoS (Veřejná vědecká knihovna) také zveřejnila studii, podle níž je jedna ze složek zázvoru, známá jako 6-shogaol, mnohem účinnější, než běžné léky na rakovinu a chemoterapie, protože působí pouze na kořeny rakoviny prsu – na její kmenové buňky.

Těmto buňkám se často říká „mateřské buňky“. Ty často vyvolávají širokou škálu druhů rakoviny, ne pouze rakovinu prsu. Mateřské buňky vytvářejí různé druhy dceřiných buněk, které pak napadají tělo. I když kmenové rakovinné buňky představují pouze 0,2 až 1 % buněčné skladby nádoru, jsou téměř nesmrtelné.

To naznačuje, že kmenové rakovinné buňky se mohou nepřetržitě samy obnovovat a proměňovat. Jsou také odolné proti běžné chemoterapii, mohou se oddělovat a vytvářet nové kolonie. Že je tělo bez rakoviny můžeme prohlásit až tehdy, když jsou všechny kmenové rakovinné buňky uvnitř nádoru zcela vyhubeny.

Podle nové studie složka zázvoru, známá jako 6-shogaol, mimořádně aktivní v boji proti kmenovým rakovinným buňkám. Uvolňuje se vařením nebo sušením kořene zázvoru a má široké využití.

Je zde však ještě další důvod, pro nějž je zázvor lepší než chemoterapie. Vědci zjistili, že zničující účinky zázvoru na rakovinu probíhají v podmínkách, kdy použité množství zázvorového výtažku nemá toxické účinky na zdravé buňky. To znamená, že 6-shogaol ničí pouze rakovinové buňky a ty zdravé nechává netknuté. V porovnání s běžnými léky na rakovinu, které tuto výběrovou schopnost ničit pouze některé buňky nemají a mohou pacientům opravdu ublížit, to představuje obrovskou výhodu.

V případě rakoviny prsu 6-shoagol také značně ovlivňuje buněčný cyklus, což má za následek zvýšenou úmrtnost nádorových buněk. Ty jsou tak svým způsobem předurčeny ke zničení, neboť u nich dochází ke spuštění autofagie.

Výše zmíněná složka také snížila vytváření sféroidů rakoviny prsu. A to nejsou zdaleka všechny úžasné schopnosti a vlastnosti 6-shoagolu.

Studie navíc zjistila a odhalila, že pokud jde o ničení kmenových rakovinných buněk, byl 6-shoagol účinnější, než testovaný protirakovinný lék taxol. Dokonce při vyšší dávce taxolu byl 6-shoagol v ničení kmenových buněk stále 10.000x účinnější. To zároveň znamená, že 6-shoagol mnohem účinněji chrání zdravé buňky a brání růstu nádoru.

V oblasti rakoviny a její léčby je zapotřebí dalšího výzkumu. Zároveň je nutné ukázat, že moderní medicína a léčba nemůže být tak účinná jako léčba přírodními prostředky. Zkusme pochopit, že není správné léčit jednu nemoc a vyvolávat tím jinou.

zdroj: www.loveinspireamaze.com

překlad: Honzoid

SLOVANSKÉ JAZYKY JSOU NEJKONSTRUKTIVNĚJŠÍ NA CELÉ PLANETĚ!

 

SLOVANSKÉ JAZYKY JSOU NEJKONSTRUKTIVNĚJŠÍ NA CELÉ PLANETĚ!
Konstruktivní jazyky? Může mi to někdo osvětlit? Co dělá islandštinu konstruktivnějším jazykem, než je např. švédština?Tohle je hodně důležitá a komplexní otázka, děkuji za ni. Islandštinu a švédštinu ti nevysvětlím, protože jsem tyto jazyky nestudovala, ale můžu vysvětlit základní obecnější problematiku:Jazyk dělá konstruktivnější či destruktivnější jeho rezonance. Slovo a mluva vytváří určité vlnění, určitou energii, která na člověka působí, primárně na jeho mozek. A poté formuje jeho myšlení, energii, schopnosti, míru uvědomělosti, systém rozhodování mezi dobrem a zlem.

Je to stejný princip jako s hudbou, kdy diszonance, nelad a falešné zvuky člověku škodí a naopak melodická čistá harmonická hudba, speciálně ještě ve čtyřčtvrťovém taktu, je pro člověka velice konstruktivní.

Dokonalý příklad takové hudby co je na 4 doby, je tato skladba od Denean:

Denean – To the children

https://www.youtube.com/watch?v=EKB65n_LAjQ

Mimochodem skupinu Denean vám všem velice doporučuji, je to kvalitní a silně konstruktivní hudba… Hudbu bych mohla vysvětlovat ještě dlouho, ale tento dotaz je zaměřen na jazyky, takže téma hudby je zde pouze jako stručný příklad. A teď zpátky k primárnímu tématu:

Slovanské jazyky jsou nejvíce konstruktivní proto, že jednotlivé slabiky velice konstruktivně rezonují, když se vysloví. Navíc slovanský jazyk má určitou libozvučnou melodii. Nemluvíš pořád v jedné výšce, ale ty svůj rodný jazyk jakoby zpíváš. A pokud jsi někdy studovala jiný jazyk, tak určitě víš, že v každém jazyce je jiná melodie, která se během mluvení ozývá. My jsme například na melodii mluvené angličtiny měli už na základní škole speciálně zaměřenou hodinu, kdy jsme se učili ji zpívat/intonovat podle určitého vzorce. (Na youtube jsou o into naci videa, kdyby někdo nerozuměl co mám na mysli)

Tohle není náhoda, a není to jedno. Melodie konkrétního jazyku k němu patří a má významný podíl na tom, jak daný jazyk poté rezonuje s lidskou bytostí. Když jsem se například já ptala rakušáků jak jim čeština zní, potvrdili mi, že to je takové měkké ,,patata a jakoby zpívané“. Někteří si z toho dělali srandu :)

Hodně dělají i ,,měkké“ souhlásky, což jsou ty nad kterými mají češi diakritiku. V češtině je to například š ž č ť ň ď, slovenština má navíc velmi krásné měkkoučké l‘, které také velmi dobře a jemně rezonuje.

Opačný příklad destrukčního prvku v jazyku – použiju angličtinu – je slovo/prvek ,,The“. Nejdestruktivnější prvek v celém anglickém jazyce je toto speciální ,,d“.Nejde o stejně vyslovené D které říkají češi ,,dělat, domluvit, podat, podepsat“.

V anglickém jazyce je to ,,The“, které zní skoro jako ,,D“, ale při vyslovování se jazyk opírá o zuby a vznikne něco, co rezonuje úplně jinak, než D ve slovanském jazyce.

V angličtině se už na ZŠ učíme, jak správně anglicky vyslovit THE a R, což jsou úplně jiné zvuky než zná rodilý slovanský mluvčí a většině dětí trvá se to naučit, není jim to přirozené. ,,The“ ceděné přes zuby je pro člověka destruktivně rezonující energie. Proto rodilý mluvčí nikdy nebude mít tak konstruktivně stimulovaný mozek jako slovák, protože ho každý den ubíjí jeho vlastní jazyk.

Já vím, že my češi (a slováci) často remcáme na svůj původ. Že jsme takový malý záprtek v jakési kotlince, všechny velké národy se přes nás v historii valí jak velká voda, ani pořádnou armádu nemáme, věhlas po světě je už dávno ten tam, amíci ani pořádně neví že existujeme… ALE, my v té naší malé kotlince máme něco, co oni nikdy mít nebudou. Nejkonstruktivnější jazyk celé planety. Buďte hrdí na svůj mateřský jazyk, pěstujte ho, a milujte ho.

Umělé rozdělení čechů a slováků na dva národy, historická snaha zničit český jazyk, likvidace našich velkých podniků a umělé programování našich mozků že ,,jsme malí hloupí bezvýznamní svačinkáři/čoboláci a zbytek světa se nám jenom směje“, to jsou všechno cílené snahy elit nás zničit, protože oni nechtějí a nepotřebují takto konstruktivní národy, jako jsme my.

Proto nás likvidují zvenku i zevnitř, u mnoha čechů se jim to už povedlo, kdy češi nejsou rádi že jsou češi a naopak na čechy nadávají. Je to program, který byl vytvořen speciálně za účelem likvidace našeho národa!

Němci, Rusové a národy mluvící slovanskými jazyky jsou naděje pro kompletní lidstvo, MY JSME KLÍČ. Naše energie a naše jazyky nám v tom velice pomáhají. Amerika se může jít zakopat.

Ještě v návaznosti na nedávno vydaný skvělý článek s rozhovorem Tomáše Keltnera bych dodala, že na planetě Zemi NEEXISTUJE silnější kombinace, než uvědomělá spirituální moudrá žena s modrýma očima, která ještě navíc mluví slovanským jazykem (případně rusky nebo německy). – Tyto ženy chce systém zlikvidovat na prvním místě, proto nám sem také cpou arabáše.

Češi a slováci ale nejsou jediný národ, který se likviduje cíleně zvenku i zevnitř. Na měnce nasadili falešného Hitlera a zkonstruovali předem domluvené hrůzy, které se děly a poté doaranžovaly tak, jak se to elitám hodilo. Protože německý národ byl pro elity nejnebezpečnější z nejnebezpečnějších. Nyní němce podvědomě nenávidí celý svět, aniž by dnešní potomci za cokoliv z minulosti mohli. To jim bere mnoho síly. Stejné snahy jsou vyvíjeny i na Rusko, ale Rusko je velice silná země, kde se to nedaří a dnes díky Putinovi už nikdy ani nepodaří.

A nyní si položte otázku, na kterou byste s tím co víte už mohli najít odpověď sami: ,,PROČ se po celém světě globálně propaguje a implementuje angličtina?“

Není to náhoda, není to pouze tím že je to jednoduchý primitivní jazyk který se zvládne naučit v podstatě každý kdo chce. Je to jazyk, který oslabuje energetický potenciál člověka, jeho mozek a jeho myšlení. Pokud by se podařilo zavést po celém světě NWO a všem národům vnutit angličtinu, přišli bychom o mnoho ze své síly. Svoji sílu máme sice v genech, ale to co s nimi vibruje a co je povznáší, je náš konstruktivně rezonující jazyk. Rozšiřování a vnucování angličtiny lidem je jedna z kolejí, kterou je možné silně oslabit a posléze i zničit slovanské národy, které jsou pro elity trnem v oku.

Jejich výhoda je, že uskutečňují hned několik plánů naráz a ničí nás hned na několika rovinách. Vyučují angličtinu a všude ji po nás požadují, šoupou mezi nás arabáše + černochy a přesvědčují nás o tom jak jsme bezcenní. Geniálně vymyšlené, co říkáte?

  1. Četla jsem tady, že když se dítě v břiše skenuje ultrazvukem, může to způsobit homosexualitu. Když někdo měl nemocné srdce a museli ho ultrazvukovat fakt často a hodně, tak co ještě mu může hrozit?

Ultrazvuk poškozuje kompletní tkáně plodu, hlavně mozek. Z takto poškozených tkání vzniká celá řada oslabení nebo onemocnění… Různé druhy rakoviny (To jsou případy dětí kterým je jen pár let a už mají nádory nebo leukémii, ale děti to mají dnes i z mobilů a wifin co jim září doma nonstop. Takže všechny rakoviny nejsou pouze z ultrazvuku.), mentální poruchy typu aspergerův syndrom, autismus, či různé lehčí formy poruch typu dysgrafik, dyskalkulik, potíže se soustředěním, poruchy myšlení.

Snížená schopnost chápat, učit se, rozumět psanému slovu, poškozené spirituální schopnosti, snížená empatie. Generace která byla ultrazvukovaná a dnes chodí do školy má údajně dnes hodiny POROZUMĚNÍ PSANÉMU SLOVU v českém jazyce, protože děti dnes čtou knihu a nerozumí tomu co je v ní napsané.

Navíc je ultrazvuk pro dítě velmi bolestivý, kdo by neměl bolesti, když ho smaží zevnitř jako v mikrovlnce a nemůže nikam utéct? – Týrat děti už v lůně matky byl speciální plán, který se tomuto ďábelskému systému podařilo nastolit.

A běda matkám které ještě mají mozek a nechodí na ultrazvuky: ,,To jsou nezodpovědné pološílené krkavčí matky“, kterým se budou dělat problémy jak jen to půjde. A hlavně strašit… strašit strašit strašit. Veškerý systém ultrazvuku je jen o programu strachu. – ,,Co když se náhodou něco stane“ – Ale ono se stane, právě díky tomu, že se dítě v lůně takto poškozuje.

Autor: Romana Bene Buli