AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ – Krátký exkurs do příčin a souvislostí poněkud jinak

AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ – Krátký exkurs do příčin a souvislostí poněkud jinak
Následující článek se zdánlivě, dle jeho názvu, tváří jako světský, jako jeden z těch, kterých jsou na internetu dnes již stovky. To nejméně. Ale není tomu tak. Tento článek je pokusem představit současnou situaci duchovním způsobem. Nabídnout jiný přístup, cestu, k porozumění celé této problematice a k nalezení řešení, jak pro sebe, tak i pro nás všechny, než jak je ve vnějším světě zatím obvyklé. Záměrně nejsou citovány konkrétní situace a události, neboť není záměrem tímto vtahovat čtenáře do nízkých energií těch situací, tak jako to činí mainstream.

Samozřejmě, že není možné se zcela vyhnout připomenutím některých reálných skutečností, které se opravdu dějí. Nicméně jen tak, jak bylo nutné pro zobrazení souvislostí. Smyslem článku je poukázat na složitosti světa, života a nabídnout čtenáři ukázku interdimenzionálního přístupu, který umožní vidět větší, celistvější obraz dění na planetě (v daném případě), lépe pak všemu rozumět a nenechat se těmi v pozadí manipulovat a tedy se umět i rozhodovat ve smyslu Světla, Lásky, neboli míru, přátelství a vzájemné široké úcty všech na planetě. Protože to, co se děje, je jen malou součástí toho všeho, co je dnes na scéně života. A když to neprohlédneme, pak nemůžeme ani najít řešení. A jako jistý bonus může být i uvědomění si, že tento přístup, může napomoci k pochopení způsobu lepšího, širšího vnímání obrazu svého života, jeho pochopení a nalezení východisek pro jeho radostné žití.

To, co velmi aktuálně hýbe Evropou a také i naší republikou, je velice křehká a třaskavá otázka tzv. imigrace z Afriky. Mnoho lidí se kolem toho rozvášňuje. Někteří jsou v emocích strachu, a vytvářejí k tomu odpovídající představy, jiní planou nenávistí, ať již k těm samotným uprchlíkům či naopak k politikům, kteří toto živelné konání připouštějí a svým způsobem i spoluorganizují. Nicméně, všichni, ať již se zabývají čímkoliv z toho, co prý vidí, všichni se pohybují v realitě v níž není příčina a není tedy ani žádné řešení. Děje se mnoho najednou. Velké množství dějů. Realita je multidimenzionální, mnohovrstevnatá a vše souvisí se vším, vše je vzájemně propojeno.Stejně tak jako život sám, je i tato jeho maličká součást v kvantovém, propojeném stavu multidimenzionálních energií.

Uvádět ten či onen článek, či video, o tom co se kde děje, jak to vypadá, nemá moc smysl. Všichni tak nějak  víme z hlediska nejběžnější vnější roviny reality, co se děje a mým textem není zamýšleno vtahovat do nízkých vibrací těch povrchových dějů.  Ale, každopádně nelze zavírat oči a myslet si, že tak jsem to (pro sebe) vyřešil/a, ale je třeba se s tím seznámit, abychom tomu rozuměli a mohli pak správně, jako Tvůrci, pracovníci Světla, zaujmout postoj.

Pokud to chceme aspoň trochu „rozklíčovat“, pak je třeba se na vše podívat jednak z historického nadhledu, ale především  a v prvé řadě z nadhledu duchovní logiky vývoje Vědomí na planetě, v lidské společnosti.  A prvotní co můžeme a musíme říct, je že k tomu dochází z důvodu nárůstu Světla na planetě. Příčiny a souvislosti musíme vidět v boji sil Světla za osvobození lidské bytosti na planetě z pod jha sil temna, které na planetě zatím vládnou. To uvádí do pohybu obě strany. To je motor těch událostí. I my sami k tomu přispíváme a to tím, že vyzařujeme své světlo a ono sílí a temná strana na to reaguje a předkládá nám zátěžové, stresující situace, aby nás srazila na kolena, aby nás dostala do chování, kde tvoříme a pohybujeme se v nízkých vibracích. A pokud my nepochopíme oč vlastně jde a zaujmeme postoj postavený na povrchních závěrech a zvl. pak na hodnoceních z mainstreamu, pak, ať chceme či nechceme, pomáháme opačné straně (tím, že takto vyjadřujeme tomu odpovídající energie).

Jinak řečeno, naše primární chování a jednání, touha nastolit mír a lásku na planetu a v té souvislosti naše sebeočišťování, to vyvolává ten nárůst světelného potenciálu. Ale, pak je třeba, abychom nezůstávali jen na půli cesty, ale uvědomovali si, že to způsobí jednak odhalování temnoty, různých těch nešvarů, lží, podvodů, manipulací a jiného zla na planetě – tedy vyplavování temných nánosů minulosti na těle planety a lidstva, které vznikly i naší činností v průběhu historie a současně, že se tomu ti, co drží moc a nadvládu nad světem budou o to intenzivněji bránit.  A tomu musí pak odpovídat naše jednání. Nemůžeme zůstat k tomu pasivní. Pracovník světla by měl vyzařovat světlo a lásku všude po planetě, i když spí!!!  Dejme si takové programy!!!

Ale vraťme se k  tématu násilné migrace jisté části obyvatelstvo Afriky, k vnějšímu dění. A prchají přes Itálii dál do Evropy, ve velkém se snaží dostat do Velké Británie, probíjejí se také do Francie, chtějí do Německa apod. Při svém vpádu se chovají jak umí –  často drsně,násilně, drze, bez úcty k životům, zdraví a majetku Evropanů, kteří je přijímají, ale také bez úcty a respektu k životům svých vlastních spoluobčanů, stejných uprchlíků jako jsou oni sami, ale jen jiného vyznání než islámského. Chovají se kriminálně – ostatně, z hlediska sociologického složení těchto vln migrantů je zřejmé, že to je především africká spodina, kriminální živly apod., jak upozorňují i samotní afričtí diplomaté A od těchto lidí nelze čekat vstřícné, trpělivé porozumění a přizpůsobování. Jinak řečeno, jdou, z nějakého důvodu do zemí, které v minulosti vpadli do Afriky a tam se chovali také jak uměli – násilně až brutálně, drze, bez úcty k čemukoliv, co tamní lidé žili a kým byli. A tady můžeme vyslovit první závěr – energie se vrací.

Jednou z příčin proč se tohle děje je řešení karmických energií mezi vyspělými zeměmi Evropy a jejich bývalými africkými koloniemi, které v minulosti bez skrupulí vykořisťovali, okrádali a vraždili porobený lid a z jejichž bohatství a vykořisťování práce vzniklo dnešní bohatství těchto evropských zemí a  vlastně celé Evropy, v důsledku provázané hospodářské výměny.

To je i jednou odpovědí na skutečnost proč oni jdou do zemí křesťanských, kde se dožadují pomoci a svých lidských práv a ne do bohatých a stabilních muslimských zemí, kde by byli v souladu s náboženskými zvyklostmi, jako je např. Saudská Arábie, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty atd.

A v té souvislosti by nezaškodilo, resp. spíše prospělo, pokud bychom i my, vyslovili svou omluvu Afričanům za to, čeho jsme se jako Evropané tam celá staletí dopouštěli, jakkoliv žijeme životy v dnešní společnosti a v zemi, která nikdy žádnou jinou zemi nekolonizovala. Ale jde o to, že z hlediska akášické paměti máme či můžeme mít s tím leccos společného a neseme to ve svých energiích. Z tohoto úhlu pohledu pak je patrné, že myslet si, že  je to jen záležitost Británie, Francie, Španělska, Itálie a dalších západních zemí, je iluzorní.

Jiným hybatelem těchto dějů jsou ti, kteří ve skutečnosti na planetě zatím ještě vládnou.Ti velmi dobře vědí v jaké fázi se planeta nachází, vědí, že lidstvo se probouzí, že je to ohrožuje a oni tento proces chtějí minimálně pozdržet, aby mohli realizovat jiná svá opatření, kterými by lidstvo ovládli definitivně a zabránili mu se chopit své síly, své moci, zabránit lidem chopit se sebe sama a své odpovědnosti za život na planetě. Tito lidé vědí jak vznikají různé nálady obyvatelstva, vědí, co udělat a kdy to udělat, aby se v masách odehrálo to či ono  a výsledek byl tím, co očekávají, aby na to mohli navázat pak třeba i válkou vůči někomu, koho určí, vyberou, tedy překáží realizaci jejich plánů, či vlastní něco oni chtějí a jinak se k tomu nedostanou, a pak i lidé, kteří si válku nepřejí budou nadšeně souhlasit. A proto (mj.) byli s předstihem rozbité do té doby stabilní africké státy. Je v jejch zájmu, aby na planetě nebyl klid, aby vznikal chaos, bolest, souběžně, aby narůstala kriminalita, aby se lidé vzájmně nenáviděli a zvl. pak, aby se to dělo také v Evropě, odkud světlo narůstá nejrychleji. Evropa, kde se 70 let nevedla velká válka (když pomineme „humanitární“ zabíjení v bývalé Jugoslávii), je klidovou zónou, kde jsou lidé vzdělaní a postupně si stále více uvědomují pozadí, které řídí svět. Tohle je jeden z důvodů, proč je třeba Evropu rozrušit.

Takže na pozadí toho pak vznikají další vrstvy těchto dějů. Rozbíjí se státy, kde pak silně narůstá kriminalita, k vlivu se dostávají extremisté, zločinci, organizované gangsterské či mafiánské organizace, které posléze, když situace nazraje organizují tuto „migraci za lepším životem“ a tvrdě vykořisťují ty, které převážejí za jejich zlatým snem  a oni se pak, po proniknutí do Evropy, toho všeho tvrdě dožadují. Nechápou, že by se měli chovat jako lidé, kteří přišli požádat o pomoc, jsou vlastně hosty. Naopak mají snahu určovat. Děje se tak proto, že jednak v drtivé většině nemají nějak mimořádnou sociální úroveň, jednak proto, že jsou osobnostně odlišní od Evropanů a na nesoulad reagují výhradně silně emocionálně se sklonem k násilí a pak, jim to bylo slíbeno, že se budou mít dobře. Že ne těmi, kdo v Evropě žijí, to nerozlišují.

Jinak řečeno k tomuto: z nadřazené vrstvy reality byly násilně vytvořeny silně disharmonické podmínky v mnoha zemích Afriky, kde se pak již „volně“ (a za spolupráce tajných služeb států, které reprezentují nebo zajišťují zájmy nadřazené reality) rozvinuly děje, které mají nízkou vibraci a „živelně“ se exportují do jiných částí světa. Přičemž vzniklé „elity“ (aneb místní kriminální živly, šéfové band a polovojenských organizací) na území těch destabilizovaných zemí se na tom podílejí, či přímo to pomáhají mafiánským gangům organizovat, jelikož je to pro ně všechny velmi dobrý byznys. Navenek to vypadá, jako zoufalství lidí, kteří potřebují zachránit životy, ale ve své většině (aniž bych říkal, že žijí v nějakém luxusu), jde o organizovaný byznys místních i zahraničních gangů, které se chopily své příležitosti, která vznikla jako následek předchozích kroků (akcí) z nadřazené vrstvy reality.

Jinou, významnou rovinou, která se silně promítá do tohoto současného dění je Islám. Pro velkou část těchto lidí, vč. těch, kteří to organizují, jde o příležitost dobýt Evropu jako Islám, přijít do Evropy coby bojovník jediného správného Boha, jedině správného náboženství.Ale i tato rovina  celého dění, byla spuštěna vědomě z nadřazené vrstvy reality. Např. to, co se dnes a denně ukazuje jako velké nebezpečí, totiž Islámský stát ISIL, byl připravován o několik let dříve aktivní činností us tajných služeb. V návaznosti na jiné dílčí děje. Bojovníci byli cvičeni, jejich infrastruktura organizována, byli vybaveni zbraněmi a penězi, miliony a miliony dolarů, které k nim proudily po tajných linkách. Posléze, když ve jménu jediného a pravého Alláha dobyli různá území, dobyli také tam sídlící banky, které vyrabovali a dostali se tak k miliardám dolarů, za něž jednak nakupují další a další zbraně, cvičí a platí bojovníky a také, financují určitou část oněch tzv. uprchlíků. Ti přicházejí, mnohdy i s nějakým vojenským  výcvikem, ale hlavně s fanatickou myšlenkou nenávisti ke všemu evropskému a křesťanskému. A podle toho se chovají. Vše co je neislámské je uráží a požadují „nápravu“. Jeden drobný příklad: V Polsku, v uprchlickém táboře, požadují dodržování islámských zvyklostí. Na námitku, že jsou v křesťanské zemi, přichází odpověď, že všude tam, kde je muslim, je Islámský stát. S těmito primitivními fanatiky je složité se domlouvat. Nepřicházejí s myšlenkou, že se budou muset přizpůsobit kulturním, náboženským, politickým aj. zvyklostem svých hostitelských zemí. Přicházejí s myšlenkou vývozu Islámu a agresivního požadavku přejití na Islám od těch, co je přijmou. Neumějí nic jiného, než jen opakovat že Aláh je veliký a udržovat v sobě nenávist k jinověrcům. Dopouštějí se kriminálních činů – loupí, vraždí, znásilňují (dokonce je to v  pořádku podle jejich vykladačů Islámu), terorizují a vykřikují oslavná hesla o Aláhovi.  A to je přesně to, co, jak to nazývám, nadřazená vrstva reality, nebo také prediktor, potřebuje.

Navíc, Islám nelze přizpůsobit principům demokracie a lidských práv, jak je známe z vyspělejšího světa. Islám je silně patriarchální náboženství, které ženu vytlačilo výrazně více mimo společnost než tomu bylo v křesťanství. Dle Islámu může např. muž ženu (svou manželku) bít, jelikož to dělá pro její dobro, vychovává ji, žena je totiž dle jejich náboženské ideologie na úrovni zvířete atd. Nemá to smysl vše vyjmenovávat. Existují různé výklady Islámu, od nějak umírněných až po extremistické, které propaguje ISIL či dříve Al-Kajdá. Patriarchálnost islámské společnosti se promítá do ostatních sfér společnosti vč. politiky a státmí správy. Atributem takové společnosti je také bezvýhradná poslušnost. I proto v tuto dobu je tento vývoz Islámu do Evropy, do křesťanských zemí, pro „prediktora“ velmi potřebný. Jistá Islamizace Evropy, příp. úplná, jemu (tj. vládcům planety) vyhovuje, neboť brzdí demokratizaci společnosti, osvobozování člověka.

Jak jsem uvedl v úvodu, nechci psát o jednotlivých různých projevech toho, co se děje, v té které rovině reality, nechci uvádět výčet negativních jevů, chci uvést jen obecné některé hlavní úrovně dějů, reality, aby tak bylo možné poukázat na složitou, provázanou komplexnost všeho. Abych poukázal na to, že je třeba, pokud chceme hledat řešení, že se nesmíme zastavit u těchto jednotlivostí, jelikož tak nepoznáme příčinu a nic nemůžeme vyřešit. Řešení vždy tkví v základní příčině. Jako když hledáme základní příčinu nemoci. Také víme, že dávat léky na symptomy nemoci nic neřeší.

Tady, v této záležitosti, je nutné prohlédnout skrze různé vrstvy reality a vidět za tím vším hlavního režiséra a scénáristu. Ten není imaginární, je fyzický a pochopitelně nejde o jednu osobu, ale o příslušníky nejvyšší vrstvy finančního a politického světa, kde mezi nimi jsou jednotlivci s nejvyšším vlivem.

Pokud budeme se zaměřovat na to, že někde se stalo to či ono, pokud se budeme zaměřovat na různé dílčí negativní děje, pak se chováme přesně podle zadání „prediktora“, tak jak to potřebuje. On pak může na pozadí toho všeho konat akce vedoucí ku jeho prospěchu, tzn. k upevnění moci dosud vládnoucích kruhů a způsobů vládnutí.

Je to součást transformačních procesů na planetě. Ty nemůžeme zastavit, již také proto, ženechceme, ale můžeme je zmírnit v jejich projevech a následcích a dosáhnout tak opaku toho, co naplánovali vládci. My víme, že probíhá transformace planety a lidstva: Proto musí vše zastaralé vystoupit do popředí, musí to být přijato a očištěno, a na tom všem si lidé musí uvědomit ten scénář. Že nejde o ty vnější projevy, ale o jejich skryté, neviditelné, hluboké vnitřní příčiny a souvislosti. Musí si uvědomit tu hru, jakou s nimi /s  námi dualita hraje. Lidé si musí uvědomit, že vše se v současném světě děje tak, jak jsme to my lidé umožnili a umožňujeme. Že jsme odevzdali svou vnitřní osobní moc těm, kteří vládnou. A je jedno, jestli tu moc získali od nás čestně nebo nějakou historickou manipulací s geny. Podstatné je, že to tak je a že je na nás, abychom si ji vzali zpět.

Jediné, co můžeme udělat pro skutečné vyřešení (byť řešení nepřijde za týden…) je, že to vezmeme na vědomí s porozuměním celého děje, odpoutáním se od dílčích dějů, které a záměrně, odvádějí pozornost jinam a do nízkých vibračních úrovní, a budeme systematicky vyzařovat Světlo. Spíše čisté Světlo a Lásku záměrně a cíleně posílat, bez osobních předpojatostí, strachů a jiných zbarvení, nanejvýš  s vizí univerzálně mírového, přátelského světa. A stát pevně ve svém středu, ve svých Srdcích a nepodléhat strachům, pochybnostem, ani nenávisti či nepřátelství vůči lidem, kteří byli na nevědomé úrovni použiti pro egoistické cíle někoho hodně, hodně v pozadí, byť se chovají často opravdu hnusně. Uvědomme si, že ten kdo pochopil, ten vyhrál.

A také, vezměme si příklad z onoho zmiňovaného Islámu. Uvědomme si, že muslim se 5x denně modlí. Jinak řečeno, v jednu chvíli, ve stejný moment, se modlí milarda muslimů a systematicky zásobuje energetické pole lidstva touto energií. Uvědomujete si jak silnýegregor vznikl a je tím živen??  To nám pak může dát odpověď na to, jak je možné, že evropské země, státní správa, systematicky ustupují. Že všude tam, kde muslimové přišli a říkají toto nás uráží, že se jim vše přizpůlsobuje? Chápete tu sílu té energie? Chápete také tu valící se masu, co ji (také) tak silně, masově, žene do Evropy?

Bylo by mi jedno jestli je tady Islám, nebo cosi jiného, pokud by to s sebou neslo úctu k životu, mělo to respekt k názorům druhých, k odlišnostem druhých, mělo to v sobě zakořeněno mír a přátelství jako výchozí princip. Ale islamisté jednají z pozice agresivní podoby Islámu (v souladu se zadáním prediktora v hlubší vrstvě reality). Z pozice nadřazenosti a odmítání respektu k jinému.

Je to ale součást této fáze transformace lidské společnosti.Pochopíme-li to jinak, jako boj mezi náboženstvími, státy apod., nic nevyřešíme a jen necháme zase moc, těm, kteří kdyby tady včera nebyli, bylo už pozdě, hovorově řečeno.

Proto denně posílejme Světlo celému lidstvu, celé planetě, bez výjimek. Vč. i těm, kteří nám nyní vládnou, kteří se snaží s námi manipulovat, neváží si nás a na našich životech a zdraví jim skutečně nezáleží. Všem posílejme Lásku, Světlo a nanejvýš s vizí míru, přátelství, lásky, vzájemného respektu, vysoké kulturní a sociální úrovně všeho lidstva, zdravého životního prostředí atd. Nanejvýš to vkládejme do našich vizí, do našich myšlenek, když posíláme Světlo a Lásku. Tento vrcholný cíl. I požádejme Bytosti Světla, aby nám s tím pomáhaly – andělé, archandělé, nanebevzestoupení Mistři, ale i další. Ono se to pak bude dít těmi nejlepšími cestami. Ale je třeba denně, denně, denně.

Napsal: Láďa Mlčák, www.transformace.info

 

Magický Vyšehrad

Vyšehrad

Vyšehrad mi vždy připadal magický a tajemný.K žádnému místu v Praze a v České republice se neváže tolik pověstí a dohadů jako k Vyšehradu. Vypíná se na skále, jakoby vyrůstající z řeky Vltavy na jejím pravém břehu, jejíž značná část je dnes porostlá stromy a keři a která každé jaro zežloutne květy tařice skalní. Vyšehrad zahalený oparem dávných dějinných událostí, o nichž patrně nebylo nikdy nic napsáno, vyvolává tajemnost, která je tu cítit na každém kroku.

Vyrazili jsme s manželem na procházku Vyšehradem, abychom strávili příjemnou neděli.

Obloha se sice zprvu trochu kabonila, ale bylo teplo a nic nás neodradilo. Davy lidí připomínaly Václavák, ale Vyšehrad má úplně jinou atmosféru a ničím nepřipomíná ruch velkoměsta. Jako by se tady zastavil čas.

Prošli jsme první bránou jako už mnohokrát, a pokračovali parkem. Procházka celým parkem je úchvatná i tím, že nabízí nádherný pohled na stověžatou Prahu z různých stran a úhlů. Díváme se na Vltavu, na střechy a budovy a hádáme, která věž patří kterému kostelu, náměstí, kde leží které místo. Všechno máme jako na dlani, jako by nám to patřilo. Až mi při ohledu na tu krásnou Prahu zabolelo u srdce. Nádhera. Sjela jsem kus světa, ale nic není tak krásné jako tohle.

Vyšehrad1

Jako pokaždé, když vyrazíme na Vyšehrad, jsme navštívili Vyšehradský hřbitov – Slavín. Jsou zde pochováni všichni největší čeští velikáni. Božena Němcová, Karel Čapek, Jan Neruda I Badřich Smetana. Také hrob Waldemara Matušky, který se až po smrti vrátil z emigrace. Jeho velké přání bylo spočinout právě zde.

Slavín

Pak jsme se zastavili na místní zahrádce nedaleko kostela a dali jsme si kávu. Vtom kostelní zvonohra spustila pár písní ze svého repertoáru, bylo to opravdu kouzelné, miluji zvuk zvonů. Nechali jsme jen tak plynout čas, seděli jsme a povídali si.

Nakonec jsme navštívili i baziliku svatého Petra a Pavla, který je dominantou Vyšehradu. Pokladna v chrámu mě zprvu odradila, trochu mě mrzí, když z návštěvy baziliky někdo dělá turistickou atrakci, ale nakonec jsem neodolala a šla. Dlouho jsem neměla možnost tam zajít, je to opravdová nádhera. Každý výklenek kostela má zvláštní kouzlo a chrám jako celek je oázou klidu, cítím tam pozitivní energii.

Vyšehrad3

Víte, že v bazilice je relikvie ze Svatého Valentýna? Kousek kosti objevený náhodně v roce 2002. Svatý Valentýn byl biskup, který prý tajně oddával zamilované přes zákaz císaře Marca Aurelia, který zrušil manželství, aby mohl posílat muže do války. Svatý Valentýn páry oddával a mužům radil, aby do války nechodili a své ženy neopouštěli. Takže se snažil, aby válka nebyla. Někdy kolem roku 273 byl popraven mučednickou smrtí a později zase uctíván pro svoje šíření ctností, příkladů hodných následování a schopnost uzdravovat.

Martinské kasematy postavené v době vlády Marie Terezie jsou také přístupné bohužel jen každý 2. a 4. víkend v měsíci, takže snad zase příště.

 Z historie: tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois Jirásek ze starých kronik pod názvem „Staré pověsti české„. Vyprávějí o kněžně Libuši, jak ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Prahy, kterak vyslala poselstvo za zakladatelem panovnické dynastie Přemyslem Oráčem, o udatném Bivojovi, o bájném koni Šemíkovi a jeho skoku z vyšehradské skály či o dívčí válce. Vyšehradské pověsti vysvětlující a oslavující vznik a počátky přemyslovského státu povýšily toto území na jedno z nejpamátnějších míst českého národa.

Vyšehrad vznikl jako opevněné hradiště někdy v 10. století. Prvním nesporným dokladem o existenci vyšehradského hradiště jsou přemyslovské denáry Boleslava II., ražené ve zdejší mincovně v polovině 10. století. Novou kapitolu v dějinách Vyšehradu začíná vláda Vratislava II. (1061 – 1092). Tento kníže, roku 1085 jmenovaný králem českým a polským, si za svou rezidenci zvolil právě Vyšehrad, zesílil jeho opevnění a vybudoval zděný palác odpovídající aspiracím českých panovníků. Založil nový chrám, baziliku sv. Vavřince, snad nejstarší pražskou románskou rotundu sv. Martina a Vyšehradskou kapitulu kolem r. 1070.

 Význam Vyšehradu znovu pozvedl až Karel IV. Podle korunovačního řádu se zde začínal průvod nového panovníka jako projev úcty k prapředkovi dynastie, z níž po matce pocházel. Přestavěl Vyšehrad v kamennou pevnost, připojil jej hradbami k Novému Městu Pražskému, vystavěl gotický královský palác, kapitulní chrám, mohutnou bránu zvanou Špička. Za husitských válek byl však celý královský okrsek zničen. Od poloviny 17. století se Vyšehrad proměňoval v barokní pevnost s vojenskou posádkou a v rukou vojenské správy zůstal do roku 1911, kdy byl předán městu a prakticky v nezměněné podobě (až na vyhořelou zbrojnici v prostoru parku s Myslbekovými sochami) se zachoval do dnešních dnů.

Energetická ochrana

17. března 2015 v 8:35 | z netu, Amy B. Scher |  Pravda o člověku

 

Life after death, religious fantasy illustration

Energeticky citlivý člověk to má těžké. Energie ostatních se na něj chytají, kdekdo ho vyvede z míry a některá prostředí jsou pro něj vyloženě nesnesitelná. Klíčem je posílení a ochrana energetického systému – v článku přinášíme pár opravdu jednoduchých postupů. Dále je nutné pořádně dýchat, rozmyslet se, kde se např. v místnosti postavíme; pomáhá i turmalín.

Lidské tělo generuje elektromagnetické pole. Pokud je toto pole náchylné ke snadnému narušení, může se to projevovat mnoha způsoby včetně „citlivosti“ na lidi a prostředí. Možná znáte ten pocit, který mívají citlivé duše. Jen pobyt v něčí blízkosti ve vás vyvolává špatnou náladu. Party, jíž se účastní spousta lidí, vás vysiluje. Když s vámi někdo není spokojen, máte pocit, jako byste se stali obětí fyzického útoku.

Být energeticky citlivý, to znamená sbírat a vstřebávat negativní energii lidí kolem. Nejste jen náladoví! To je dobrá zpráva, nemyslíte?

Zjistila jsem, že nejlepší ochrana před energetickými upíry a negativními energiemi obecně spočívá v dlouhodobém udržování silného a vyrovnaného energetického pole. Tyto tři věci dělejte denně a posílíte si energetický systém do té míry, že budete moci být kdekoli & kdykoli a přitom se cítit klidně a sebejistě.

1) Rovnováha

K dosažení energetické rovnováhy vede více postupů. Můj nejoblíbenější je „bušení do brzlíku“. Bušení do středu hrudníku, kde se nachází žláza zvaná brzlík, rázně podpoří váš imunitní systém, zklidní strach a postará se o rychlé dosažení rovnováhy energetického systému. Prostě se asi 30 sekund pěstí bušte do hrudi jako Tarzan a zhluboka přitom dýchejte.

2) Uzemnění

Uzemněte si svou energii. Čím více budete spojeni s energiemi Země, tím méně vás vaše okolí vyvede z míry. Skvělý způsob uzemnění spočívá v tom, že si energii doslova protáhnete do země.

Postavte se a ruce si dejte v bok. Palce jsou na břiše, prsty na zádech. Sjíždějte rukama pomalu a pevně dolů po nohou. Až se dostanete k nártům, silně stiskněte. Na trávě, hlíně či písku to funguje ještě lépe.

3) Ochrana

Zde se budete soustředit na centrální meridián, energetickou dráhu, která vám vede v přední části těla a vyznačuje se silným souladem s myšlenkami a emocemi.

Položte si ruce na spodní konec centrálního meridiánu, ten je na kosti stydké. Zhluboka se nadechujte a zároveň táhněte ruce po středu trupu, až se dostanete ke spodnímu rtu. Opakujte třikrát. Elektromagnetickou energií svých rukou doslova pohybujete energií v tomto meridiánu ve směru jeho síly a takto posílený meridián následovně posiluje zase vás. Během tohoto cvičení můžete používat i vhodnou afirmaci, například „jsem v bezpečí a ochráněn“.

Další doporučení

Dýchejte! Dýchání umožňuje pohyb energie ve vašem těle. Když zadržujete dech/mělce dýcháte v davech a v blízkosti obtížných lidí, bráníte tomu, aby negativní energie procházela skrz vás.

Při pocitu energetické zranitelnosti si zkřižte ruce nebo nohy. Takto si ochráníte auru a vytvoříte si energetický štít. Negativní energie, která na vás bude směřovat, se odrazí a vrátí se k tomu, kdo ji vyslal.

Prozíravě si vybírejte místo, kam se posadíte/postavíte. V přeplněných místnostech stůjte u okna nebo u dveří. Ve třídě neseďte v předních lavicích, protože vás tam bude zasahovat energie ostatních zezadu.

Negativní energii výborně absorbuje černý turmalín, kámen, který si koupíte za nějakou stovku. Noste ho v kapse nebo v kabelce – nebo ho prostě mějte poblíž, kdykoli se budete cítit zranitelní.

Zde tedy máte dostatek časově nenáročných postupů, jak se dostat do rovnováhy, jak se uzemnit a jak se chránit. Jen nezapomínejte, že fungují, jen když se používají!

A já dodám…

Podstatnou záležitostí je i vyrovnaná vnitřní psychika, sebeláska, sebepřijetí… Pokud se někdo cítí podřízeně, jako ten slabší, o to méně má potenciál na to aby si uchránil energii a je potřeba se postupně překlopit do zdravě dominantního stavu se zdravým egem. Máte právo dýchat, být na zemi, milovat a být milován minimálně tolik, jako ostatní okolo. Uvědomte si svoji jedinečnost a vyjimečnost ve smyslu originality. Jste jedinečná bytost a zasloužíte si pozornost a péči okolí. Zasloužíte si přijímat lásku a životní energie, a ne se o ně nechat obírat. Dravcům nastavte zrcadlo aby je odrazilo pryč. Bytosti nemají právo okrádat druhé bytosti o energii bez souhlasu!

Staňte se vědomým tvůrcem své reality, nenechte svět okolo jenom běžet, začněte jej řídit – alespoň svoji „vrstvu reality“ určitě. Máme k tomu dán všechen podstatný potenciál, abychom si tvořili radostnou zdravou realitu v této pozemské hře. To, jestli si budeme radostně hrát, nebo trpět, je naše volba! Některé volby jsme učinili jako duše už před inkarnací abychom poznali a prožili určité nové zkušenosti. O tom např. kniha Plán vaší duše, a jiné…

Zákon přitažlivosti

schody

17. 09. 2013 v 06:02 | Napsal(a): Pavla Heřmanovská

Zákon přitažlivosti je metafyzický zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné. My všichni používáme zákon přitažlivosti, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Tím, že se soustředíme na pozitivní věci, dostáváme pozitivní výsledky. Když myslíme převážně negativně, přitahujeme do našeho života věci a události, které nejsou pro nás prospěšné. Je potřeba si uvědomit, že zákon přitažlivosti je neutrální: dává vám jenom to, co vysíláte.

Abyste ovládli zákon přitažlivosti, je potřeba přijmout zodpovědnost za všechno, co se vám v životě děje. Zodpovědnost za náš život je věc, kterou nikdy neztratíme, bohužel ji často popíráme tím, že si stěžujeme, obviňujeme druhé a i události v našem životě. Vzdáváme se své vnitřní síly, když vyčítáme druhým věci, za které si ve skutečnosti můžeme my sami.

Představte si, jak začínáte věřit sami v sebe a ve své nekonečné možnosti. Představte si, že věříte tomu, že si zasloužíte dostat v životě to dobré. Představte si, jak dostáváte v životě to dobré. Tajemství Zákona přitažlivosti učí, že přitahujeme do života cokoliv, na co se soustředíme. Kvantová fyzika učí, že všechno ve Vesmíru je vibrující energií. My sami jsme tvůrci Vesmíru. Když porozumíte Zákonu přitažlivosti, uvědomíte si, že nemusíte se cítit být uvězněni v životě, který není podle vašich představ.

Plaveme v moři energie a vytváříme svoji realitu svými vlastními myšlenkami. Energie je ovlivňována našimi myšlenkami. Se správným využitím zákona přitažlivosti můžete přeměnit své sny do reality. Žít naplňujícím životem v prosperitě je vaše právo, které máte od svého narození. Vesmír je nekonečně bohatý a Vesmír vás vždy podpoří ve vašich snahách zbohatnout.

Vaše převládající myšlenky mají tendenci se zhmotnit – co mysl očekává, že se stane, má tendenci se realizovat. Vy jste tvůrci svého života, strůjci svého štěstí a máte zodpovědnost za to, co se vám v životě děje.

Zákon přitažlivosti říká, že přitahujeme do našeho života to, na co nejvíce myslíme.

Problém je v tom, že většina našeho myšlení probíhá na podvědomé úrovni. Většina vašich myšlenek je automatická, jsou to stejné myšlenky, jako jste měli včera, minulý týden nebo minulý měsíc. K aktivování Zákona přitažlivosti je tedy potřeba naučit se techniky na pozitivní programování mysli.

Vaše podvědomí funguje na stejném principu jako elektronický počítač, pokud předáte svému podvědomí pozitivní programy typu: „Zasloužím si, aby se mi děly v mém životě dobré věci. Jsem dostatečně schopný k tomu, abych si vytvořil finanční svobodu. Je snadné vydělávat peníze. Zasloužím si lásku a respekt.“ potom se ve vašem životě začnou dít zázraky.

Bezesporu je nutné podpořit manifestaci zákona přitažlivosti akcí. Pasivně čekat, snít a představovat si by bylo hloupé. Pouze pozitivně myslet a snít s rukama v klíně je nebezpečný přístup. Když budete pasivně čekat, až se před vaším domem objeví vaše vysněné BMW, je pravděpodobné, že přijedou stěhováci a odvezou vám nábytek.

Já osobně zákon přitažlivosti chápu jako takový urychlovač mých přání, cílů a snů, nikdy by mě nenapadlo pouze čekat na to, co se stane. Vezměte zodpovědnost do svých rukou a aktivně pracujte na dosažení svých cílů.

Dovolte penězům být ve vašem životě

04. 07. 2011 v 01:48 | Napsal(a): Ludmila Nosková

Peníze k vám mají přesně takový vztah, jaký máte vy k nim.

peníze3

Pořád máte pocit, že se vám peníze vyhýbají? Stále je mají jen ti vedle? Nebo jste obklopeni lidmi, kteří je také nemají A NEUSTÁLE JE ŘEŠÍ? Udělejme si malé 5ti až 10ti minutové cvičení:

 1. Sedněte si na pohodlné místo, kde vás nikdo nebude rušit.
 2. Zavřete oči a třikrát se zhluboka nadechněte, ale opravdu poctivě, na každý nádech a výdech si počítejte do šesti.
 3. Představte si sebe a peníze, neomezené množství v jakékoliv podobě.
 4. Pozorně si prohlédněte, jestli na ně dosáhnete nebo jsou daleko od vás.
 5. V této představě vstaňte a jděte si je jen tak vzít, nabrat kolik chcete.
 6. Pozorujte, jestli to jde, jak se u toho cítíte, co prožíváte.
 7. Jsou opravdu vaše? Patří vám? Umíte je lehce přijmout?
 8. Co s nimi doopravdy ve svém životě děláte? Jste přesvědčeni, že k vám patří?
 9. Co s vámi dělá, že je mají druzí? Zlobí vás to? Ničí? Štve? Cítíte křivdu?
 10. Rozhodněte se právě teď, bez ohledu na to, v jaké finanční situaci se nacházíte, že peněz je kolem vás všude dost, i pro vás… Jde to?

Otevřete oči, viděli jste obraz svého vztahu k penězům. Jestli jste byli upřímní, pochopili jste, že ten, kdo vám brání mít peníze ve vašem životě, jste jedině vy.

Můžete si teď říct: to se jí to kecá, ale co s tím?

Možností je spousta, tak jako je spousta technik, jak uvolnit vlastní zábrany mít spoustu peněz. Váš vztah k penězům zcela odráží váš vztah k sobě a k obrazu, jak sami sebe vidíte.

A teď, co s tím?

Nabízím vám tři možnosti, jak si upravit váš vztah k penězům, jak si upravit svůj návyk, který vám brání mít peněz víc.

 1. Vytvořte si nový systém, jak s penězi budete zacházet – dávejte si všechny své peníze na jednu hromádku a radujte se z toho, že se hromádka zvětšuje, rozdělte výdaje na jednotlivé obálky, kam kdy peníze dáte, a udělejte si jednu obálku, kam budete dávat 10 % vašich výdajů a nesáhnete na ně, ať se děje cokoliv – je to obálka MOJE – a tam odložte peníze jako první, ostatní rozdělte a zaplaťte, co je nutné.
 2. Kdykoliv vás posedne touha si něco koupit nebo utratit peníze jen tak, zastavte se a zeptejte se sami sebe: k čemu mi to doopravdy bude? Můžu tyto peníze použít na něco jiného, pro mne potřebnějšího? Touha utrácet víc, než mám, není záležitost nedostatku peněz, ale nenaplněných potřeb a návyku, že nám něco chybí, a proto si to teď můžeme nahradit tím, že si něco hezkého, příjemného, dobrého koupíme. Přejde ale pár dní a nutkavá potřeba nedostatku je zde opět a je to ona, která vás ovládá, nikoliv vy, kdo ji řídíte. Udělejte jedno: počkejte 20 až 30 minut a zabavte se něčím jiným. Vyčkejte, a pokud touha koupit si tuto věc nepoleví, jděte si ji koupit. Věřím, že ve většině případů ale poleví a vy zjistíte, že skutečná potřeba byla cítit se dobře a naplnění.
 3. Poslední možnost je úžasná technika Kapka rosy, která ale vyžaduje vytrvalost. Napište si na papír to, co vám chybí (kvalitní klienti, kteří se mi objednávají; sociální dávky, které mi náleží; zvýšení platu za množství kvalitní práce, kterou odvádím; měsíční příjem 20 tisíc, který mám snadno a lehce). Vezměte si tužku s gumou, řekněte Kapka rosy a ťuknete gumou na nápis na papíře. Dělejte to každý den asi 100x a pozorujte změny. Jedincům vnímavějším na energii se tyto změny projeví rychleji.

Přeji všem hodně štěstí!